SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Röstångagymnasterna

Stadgar

Föreningen Röstångagymnasterna

Fastställd 2019-05-05

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn
Röstångagymnasterna

 

2 § Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål:
att bedriva och erbjuda gymnastik, parkour och rörelseaktivitet för barn och vuxna

 

3 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kågeröd. Föreningen är verksam i Kågeröd och Röstånga.

 

4 § Organ

Föreningens organ är:

 1. Årsmötet

 2. Styrelsen

 3. Revisorer

5 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller de personer årsmötet ger fullmakt till.

 

6 § Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.
Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslaget skall senast 1månad före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

Beslut om stadgeändring skall göras vid två på varandra följande möten och kräver minst två tredjedelars majoritet av de röstberättigade vid respektive möte. Ett av mötena skall vara årsmötet.

 

7 § Upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte

det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av majoritet av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna. Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

 

8 § Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

 

 

MEDLEMSKAP

9 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Till medlem i föreningen kan antas den som vill ta del av våra olika aktiviteter. Som medlem i föreningen har man rätt att rösta vid föreningens årsmöte och att bli medlem i styrelsen. Medlem i föreningen är skyldig att verka i enlighet med föreningens syfte och mål som preciseras i policydokumentet.

 

10 § Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske till föreningen.

 

11 § Medlemsavgift

Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

 

12§ Utträde

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras i rimlig tid alternativt genom utebliven betalning av medlemskapsavgiften.

 

 

MÖTEN
13 § Årsmöten
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet sker skriftligen till berörda senast 14 dagar före årsmötesdagen via mail.

 

14 § Rösträtt vid årsmöte

Alla som har betalat medlemskap och är över 18 år har rösträtt.
Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

 

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

 

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

 

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

 

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då vid avgörandet sker med hjälp av lottning.

 

15 § Förslag till ärenden vid årsmötet

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 5 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

 

16 § Dagordning på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande

 2. Val av ordförande under årsmötet

 3. Val av protokollförare

 4. Närvaro

 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll

 6. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna

 7. Fastställande av dagordning

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Fastställande av årsavgifter

 12. Val av ordförande

 13. Val av övriga ordinarie ledamöter

 14. Val av suppleanter till styrelsen

 15. Val av valberedning

 16. Val av revisor

 17. Val av firmatecknare för föreningen

 18. Övriga frågor

 19. Årsmötets avslutande

 

17 § Extra möte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte om särskilda behov så påkallar.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extramöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade medlemmana begär det. En sådan framställning skall ske skriftligen och innehålla skälet till extra mötet.

 

När styrelsen mottagit en begäran skall extra mötet utlysas inom fyra veckor och genomföras inom två månader.

 

Kallelsen skall ske på samma sätt som inför ordinarie årsmöte och dagordning fastställas senast en vecka innan mötet.

 

Vid extra möte avhandlas enbart frågor som funnits med i kallelsen. Protokollet skall finnas tillgängligt för medlemmarna om de begär ut protokollet.

 

Beslut under extra mötet och röstberättigade enligt § 14.

 

 

STYRELSEN
18 § Styrelsen
Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ

Styrelsen skall bestå av

 • En ordförande

 • Fem ledamöter

 • Två suppleanter

Styrelsens ordförande väljs på ett år.
Styrelsens ledamöter väljs på två år varav 3 väljs jämna år och två udda år. Suppleanter välj på ett år.

 

Styrelsen utser vid konstituerande möte inom sig:

 • Kassör

 • Sekreterare

 • Vice ordförande

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande alternativt vice ordförande.

Styrelsen är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna samt ordförande alternativt

viceordförande är närvarande.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

Konstituerande görs vid behov inom styrelsen.

 

Om ledamot avgår innan mandattidens utgång inträder suppleant i ledamots ställe intill fyllnadsval.

 

Styrelsen beslutar om arbetsfördelning inom styrelsen och eventuella mandat.

 

Kallelse till möten skall ske i rimlig tid innan mötet. Protokoll skall föras av sekreterare eller av denne utsedd vid bortfall och justeras av en på mötet närvarande.

 

Styrelsen skall genomföra åtta styrelsemöten jämt fördelade över året.

Ledamöter skall senast 15 december meddela styrelsen om de avser lämna sin plats till förfogande vid nästa årsmöte.

 

Styrelsen kontaktar valberedningen och meddelar beslutsavsikt för ledamöterna.

 

19 § Styrelsens åligganden

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Det åligger styrelsen

 • att verkställa av årsmötet fattade beslut

 • att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper

 • att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag

  till budget för kommande räkenskapsår.

 • att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar

Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

 

20 § Styrelsens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

 

 

REVISOR
21 § Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 

22 § Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

 

 

VALBEREDNINGEN
23 § Valberedningen
Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda för två år. Valberedningen skall hålla sig väl medvetna om styrelsens kompetensbehov och arbeta för att tillgodose dessa.

 

Valberedningen föreslår vid val individer, med de kompetenser som behövs i styrelsen, och ger hänvisning om viken befattning individen är föreslagen mot.

 
Föreningen har en egen fond man kan söka
Gå med i vår Facebookgrupp!
Följ oss på Instagram
Föreningskläder
Klicka på bilden!